Om Museet

Så blev det ett museum på Linköpings slott

I samband med de omfattande byggnadsarkeologiska undersökningarna av Linköpings slott pågick ett övertalningsarbete att slottet skulle öppnas upp för allmänheten.

En mindre arbetsgrupp bildades inom Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, den bestod av landshövding Rolf Wirtén, länsmuseichef Gunnar Lindqvist och arkeolog Eva Modén. Statens Fastighetsverks förvaltare av slottet, Lars Båkman, ställde sig positiv till projektet.

Domkyrkans vänner önskade sig samtidigt ett domkyrkomuseum och dåvarande ordförande Johan Lamberth kom med i arbetet. En stiftelse bildades som utökades med biskop, domprost, kommunalråd, kommunstrateg, arkitekt, projektledare m fl. De första 5 miljonerna för ombyggnad av lokalerna kom från Carlstedtska fonden 1995 och sedan rullade arbetet på i fem år med ett stort antal aktörer inblandade.

På 400-årsdagen av Linköpings blodbad i mars 2000 invigdes Linköpings slotts och domkyrkomuseum i tre våningar i slottets norra flygel.

Invigning

Bild: Arkeolog Eva Modén studerar planerna för museet tillsammans med den nya landshövdingen Björn Eriksson. Han tog med liv och lust över ordförandeposten för museets insamlingsstiftelse efter Rolf Wirtén 1996.

Museet är en oberoende insamlingsstiftelse utan kommunala eller statliga bidrag och drivs tack vare donationer, kulturstöd och den egna verksamhetens inkomster.

Insamlingsstiftelsen Linköpings slotts- och domkyrkomuseum:

Stiftelsens ändamål är att anordna ett Slotts- och Domkyrkomuseum i Linköpings slott för att härigenom genomföra utställningar och främja vetenskaplig forskning.

Ordförande:
Landshövding Karl-Fredrik Graf Länsstyrelsen
V Ordförande:
Biskop Martin Modéus Linköpings stift
Styrelsens medlemmar:
Domkyrkoförsamlingen
Domkyrkans vänner
Östergötlands fornminnesförening
Linköpings kommun
Stiftsfullmäktige
Östergötlands museum
Adjungerad: Museiintendent Christel Storm